Öppenvård

Öppenvård:

Öppenvård riktar sig till unga samt vuxna som har en psykosocialproblematik. Vi arbetar med individanpassat stöd 

Föräldrastöd:

SAMsteget arbetar med att under placering skapa en struktur samt förutsättningar till anhöriga att upprätthålla kontakten med individen. Detta för att stärka relationen och för att ge ett fortsatt stöd efter placering.

Vi arbetar även med stöd till anhöriga som har individer i sin närhet som lever en destruktiv livsstil i form av kriminalitet, risk-/missbruksproblematik, psykisk ohälsa samt NPF-diagnoser. 

 • Vi stötar i kontakten med instanser
 • Vid placeringar så stöttar vi anhöriga i processen 

Familjebehandling

SAMstegets familjebehandling fokuserar på par, familjer samt enskilda individer som har problem med sin relation. Målet är att skapa givande, tillitsfulla samt utvecklande relationer Vårt professionella team arbetar med målgruppen anhöriga till barn och ungdomar som är jour-/familjehemsplacerade, anhöriga till avhoppare från kriminalitet, anhöriga till individer i risk-/missbruk samt anhöriga till individer som sitter på anstalt. Behandling kan ske i hemmet eller i våra samtalsrum.

 • Familjeterapi
 • Enskild samtalsterapi
 • Stöd i att ha en fungerande vardag med struktur och rutiner
 • Strukturerat stöd för ett bra samarbete kring skola
 • Stärka relationen
 • Mindre konflikter, samtala mer i hemmet
 • Problemlösning i hemmet
 • Ökad förståelse för varandra
 • Vid placering behandling inför återförening

Öppenvård för missbruk

SAMstegets öppenvård för missbruk vänder sig till individer som har en missbruksproblematik av narkotika, alkohol samt beroendeproblematik av spel. Behandlingen är individbaserad och en kartläggning görs i samband med mottagandet. 

Vi har även boendeinsatser i kombination med öppenvård för individer med missbruksproblematik, personal med kompetens har tillsyn dygnet runt vid behov. 

 • Psykoindukativ behandling
 • Motiverande samtal, MI
 • Nätverksterapi
 • Enskild samtalsterapi
 • Psykodynamisk terapi

Öppenvård för barn och unga 

Vi arbetar med barn och unga som ligger i riskzon eller har fallit in i ett destruktivt mönster präglat av kriminalitet, risk-/missbruksproblematik samt psykisk ohälsa. Tillsammans med föräldrar och anhöriga arbetar vi med fokus på hur de kan bemöta barnet eller den unga, hur de samtalar om problematiken. 

Vi arbetar med individbaserat vägledande arbete samt behandling. Vi arbetar även med att koppla in kvalificerad kontaktperson i ärendet som fungerar som positiv förebild för barnet eller den unga.

Förfrågan om placering och info:

Kontakta oss
Telefon: 076-0277808
Mejl: [email protected]

SAMsteget

Stockholm

[email protected]

 

Tillsammans mot ett tryggare samhälle

Social