SAMsteget - individ - och familj

Nyckeln till kvalité, nytänk och omsorg

SAMstegets familjehemsvård arbetar med kvalitet som ledord då vi värnar om barns rätt till en trygg uppväxt med trygga och närvarande vuxna.

Ett familjehem är en plats för barnet/ungdomen att utvecklas positivt, skapa sin väg mot stabilitet tillsammans med familjehemmet, där omtanke samt trygghet förmedlas. Detta oavsett om det är under en kort eller längre period av uppväxten.

Vi erbjuder en komplett vård genom handledning, dygnetrunt jour samt om kunden önskar behandling av den unge. Allt efter barnets, familjehemmets samt kundens behov.

Vi arbetar för att de placerade barnen och ungdomarna ska komma till trygga vuxna med en stabil tillvaro. Vi ser vikten av känslomässigt och praktiskt utrymme för barnet, har extra tid, god samarbetsförmåga. Vi utför därför kvalitativa och omfattande familjehemsutredningar för att hitta lämpliga familjehem. Vi är ett professionellt team som har lång erfarenhet och utbildning inom området.

Vi erbjuder familjehemmet komplett och behovsanpassat stöd, handledning, vägledning samt relevant fortbildning av kunniga familjehemskonsulenter.

Kompetens

SAMstegets team har en lång erfarenhet och bred kompetens inom det sociala arbetets fält. Detta skapar en säkerhet genom hela placeringstiden. Vi som arbetar är alla socionomer med vidareutbildningar inom fältet.

Familjehemskonsulenterna har erfarenhet och kompetens av
– Socialtjänstens verksamhetsområde (barn och familj, familjerätt, familjehemsvård, arbetar med behandling samt vägledning, stöd till vuxna samt familjehemsföräldrar till barn med social problematik samt diagnoser.)
– Kurators arbetet inom skola och vård
– Krishantering
– Projektutveckling

Vidare har vi kompetens i 
-Utredning enligt BRA-fam
– MI (Motiverande intervjuer)
– Lågaffektivt bemötande
– Lösningsorienterade
– Systemteori
– BBIC
– Utvecklingspsykologi, Anktytningsteori

SAMsteget erbjuder även stöd till de unga om kunden önskar vid behov för att skapa ett effektfullt helhetsarbete, detta genom att skapa nya perspektiv och bryta destruktiva mönster och vanor. Vi har även tillgång till professioner (terapeuter, psykologer) som kan vara värdefulla för familjehemmets samt barnets utveckling. Dessa kompletterade insatser fungerar som stöd genom individuell- eller familjeterapi, vi erbjuder även kontaktperson.

Målgrupp

SAMsteget arbetar på uppdrag av kommuner och stadsdelar och tar emot placeringar enligt SoL samt LVU. Vi har lång erfarenhet av samarbete och samverkan. Målgruppen är barn och unga i åldrarna 0-21 år som av olika anledningar är i behov av placeringar eller konsulentstöd och om behovet finns kompletterande insatser. Med SAMstegets nytänk och erfarenhet av arbete kring utredning, stöd, vägledning samt handledning av såväl barn samt vuxna med olika problematik både social som psykisk. Det rör sig om beteendeproblematik, olika diagnoser samt barn där omsorgen brister i hemmet samt ensamkommande barn.

– När öppenvårdsinsatser inte är tillräckliga
– Vi arbetar när ordinär familjehemsplacering inte är tillräcklig
– Inför eller efter placering på ett behandlingshem

Geografiskt arbete

Vi har familjehem runt om i landet i olika miljöer för att tillgodose barnets behov samt för bästa tänkbara matchningar av placering samt familjehem, vara familjehem bor på landsbygd, i småstadsmiljö samt centralt i tätort. Familjerna är konstaterade på olika sätt som passar barnet och dess behov för en gynnsam utveckling. I en del familjehem finns en vuxen hemma på heltid. 

Vem kan bli familjehem?

Vi söker vuxna som känner en stabilitet och trygghet i sin tillvaro. Vi söker familjer som vill göra en insats genom att fungera som ett familjehem kortvarigt eller långvarigt. SAMsteget ser alltid till att skapa stabilitet för familjehemmet genom att vara tillgängliga dygnet runt. 

Vi söker familjehem olika kompetenser och färdigheter i form av utbildnings- samt yrkesbakgrund, språkligt samt kulturell bakgrund för att främja barnets utveckling. Vi ser vikten av att hela familjen är överens om att fungera som ett familjehem och att ni som familjehem kan erbjuda en stabil, trygg och gynnsam tillvaro. Tid, engagemang i barnets utveckling är viktigt samt att en känslomässigt utrymme kan ges. Vi söker familjehem som bor i hus, lägenhet, i stad eller landsbygd så länge barnet kan förses med eget rum. 

Hur går processen till?

Fyll i intresseanmälan Här  eller ring oss så svarar eller tar en av våra professionella familjehemskonsultenter kontakt med er och gör en första bedömning för att sedan gå vidare till att utreda er som familjehem. Därefter bokar vi in ett hembesök, intervju samt utredning. Att göra hembesök samt intervju är en del av familjehemsutredningen. Vid hembesöket kommer referenstagning ske samt inhämtning av registerutdrag. 

De registerutdrag som ni själva måste skicka efter och finnas tillhanda vid hembesöket är:

Rikspolisstyrelsen – utdrag från misstanke- och brottsregistret. Blanketten hittar ni här

Kronofogdemyndigheten – beställ skuldfrihetsintyg. Kontakta kundtjänst.

Socialtjänsten – utdrag hämtas från socialtjänsten i folkbokföringskommun.

Försäkringskassan – beställ intyg om vilka ersättningar ni haft under de senaste 5 åren. Blanketten hittar ni här

När ni fått hem samtliga registerutdrag ska dem behållas oöppnade i kuverten. Vi gör därefter hembesöket.

Kolla även videon högst upp på hemsidan för att få en helhetsbild av att vara ett familjehem.

När utredningen sedan är färdigställd och klar görs en bedömning om ni är lämpade att fungera som familjehem. Vi kommer sedan att kontakta er när det finns barn eller ungdom som matchar er och familjens önskemål. Vi kommer ta hand om er genom hela processen. Som nyblivet familjehem kommer ni även att erbjudas en grundutbildning. Ni kommer även att under tiden ni fungerar som familjehem erbjudas relevanta utbildningar för att säkerställa och främja er utveckling som familjehem samt barnet/ungdomens utveckling.

Får familjehemmen utbildning?

SAMsteget arbetar för att de familjehem vi arbetar med ska få den utbildning de känner sig trygga med för uppdraget. Vi erbjuder en grundläggande utbildning till våra familjehem. Den grundläggande utbildningen lyfter frågor familjehemmen har såsom påverkan på familjen, perspektiv för att skapa trygghet i hemmet, lagstiftning samt samarbete med socialtjänst.

Får familjehemmet ersättning?

Vi på SAMsteget vill att trygghet sätts i fokus. De ekonomiska förutsättningarna är en viktig del för att skapa fler förutsättningar för barnet/ungdomen. 

Familjehemmen får ett arvode om ersättning för att uppdraget åtas. Arvodet är skattepliktig, pensionsgrundande (berättigar inte tjänstepension), sjukpenninggrundande. Arvodet innefattar inte semesterlön/ersättning och är inte a-kassegrundande. 

Omkostnader för att täcka barnets behov betalas ut som omkostnadsersättning och är skattefri.

För mer information om ersättning till familjehem besök Sveriges kommuner och regioner

Stöd till familjehemmen

Med kompetent personal stöttar vi familjehemmen. En familjehemskonsulent kommer att stötta er under processen och ni kommer aldrig att stå ensamma i ansvaret för barnet. Familjehemskonsulenten kommer att vara tillgänglig dygnet runt för er trygghet. Ni har en regelbunden kontakt genom möten samt telefon. Vi kommer under placeringen tillsammans se till att stödet anpassas till ert behov samt barnets behov. Vi kommer även att samarbeta med socialtjänst samt berörda instanser i under placeringen.

Kontakta oss

Vill ni veta mer kan ni kontakta:

Placeringsförfrågan:
0731514676
Eller mejla [email protected]

Journummer:
0760277808

Formulär för Intresseanmälan


  Formulär till placerande kommun
   SAMsteget individ och familj 
   innehar tillstånd från IVO att bedriva konsulentstödd 
   familjehems- och jourhemsvård

   SAMsteget

   Stockholm

   [email protected]

    

   Tillsammans mot ett tryggare samhälle

   Social