Metodik

SAMstegets program pågår under en 6 månaders perioder, (12 månader som längst). Tidsplanen anpassas efter individens behov där målet är att individen bryter sin destruktiva livsstil. Arbetet med individen fortgår sedan 3 månader därefter för att följa upp individen samt förhindra återfall.

Vi arbetar med SAMstegsmetoden som är en 5-stegsmetod med två genomsyrande steg, för att steg för steg ge individen kontroll i sin vardag. Vi lägger stor vikt på socialt stöd genom aktiviteter, vägledning, att skapa insikt i sitt mönster hos den unge samt att få individen att förstå vikten av en sysselsättning snarare än en kriminell livsstil som ofta leder till psykisk ohälsa, utanförskap samt missbruksproblematik.

Utifrån metoden och arbetet kan ett förtroende skapas mellan den unga individen och de som arbetar, därefter kan ett förändringsarbete påbörjas genom motivering och vägledning. Förtroende leder ofta till att positiva förebilder skapas. Detta är något som de unga individerna ofta saknar. 

Genom att motivera individen och undervisa hen om de negativa konsekvenserna av ett destruktivt beteende och att det inte är lönsamt i längden då det kan leda till hårda straff. Så kan beteendet brytas.

I programmet för deltagarna ingår föreläsningar, främst med personer som lyckats nå sina mål, vi kommer att lägga stort fokus på intersektionalitet för att främja olikheter. Vi kommer även att bjuda in olika professioner som föreläser för att individen ska finna inspiration.

Hur vi arbetar

Genom att utgå från individens behov så är metoden ett meningsskapande verktyg för att vägleda individen att vägleda sig själv. Insatser utvecklas i dialog med deltagaren vilket leder till en positiv integrering i samhället.

Med SAMstegets kompetens så kan vi tillsammans med målgruppens delaktighet utforma verktyg för att skapa en bild av de behoven som finns. Detta för att underlätta integrering i samhället samt för att frångå de abstrakta normerna för hur arbetet med utanförskap ska gå till.

Nätverksbyggande är något som ligger i fokus för att individen ska bryta sin kriminella krets. Sociala processer ska kunna hanteras professionellt samt kunskap som lätt förbises så som tyst kunskap.

Fokus ligger på samverkan och utveckling genom att fånga upp och erbjuda stöd till de individer som har mist sitt förtroende för samhället och myndigheter. Ett intersektionellt förhållningssätt är av vikt ur ett socioekonomiskt perspektiv. Samverkan kommer att innebära en effektivisering för berörande samhällsinstanser som har en befintlig roll i individens livssituation samt uppmuntran att arbeta interprofessionellt för den unges bästa.

Personlig kontakt är en väldigt viktig del i programmet. Kommunikation är viktigt för att skapa en tillit samt en tydlig väg för att arbeta framåt. Aktivt lyssnande en del av den personliga kontakten detta för att ta del av deltagarnas åsikt och önskemål. Det ger även individen ett handlingsutrymme att påverka sin situation men även för medarbetarna som kan vägleda deltagaren i rätt riktning.

SAMstegets team är mobila vilket innebär att vi är ute på fält med jämna mellanrum i syfte att nå de unga samt för att utforma insatserna i nära samarbete med målgruppen.

SAMsteget arbetar även med individer som har en pågående missbruksproblematik samt stöttar anhöriga genom att förstärka deras roll i arbetet med att bryta den unges destruktiva livsstil.