Brottsförebyggande arbete

SAMsteget arbetar med behandling för ungdomar och vuxna med fokus för att individen inom en tidseffektiv ram ska kunna leva ett konventionellt liv fritt från rättslig problematik.

SAMsteget arbetar i linje med myndighetens krav på etik, dokumentation, sekretess.  

Föreläsningar

SAMsteget erbjuder föreläsningar om hur arbetet kring kriminaliteten i Sverige kan effektiviseras och förbättras utifrån ett brottsförebyggande perspektiv för både statliga och privata aktörer.

Terapi & Samtalsstöd

För att underlätta för den unge att ta steget att bryta sitt destruktiva beteendemönster samt livsstil så är ett viktigt inslag vägledning i form av vägledning viktigt. Med SAMstegets kompetens kan ett effektfullt arbete utföras. I behandlingen erbjuds, psykosocialt stöd, samtalspedagogik, MI, coachning samt en utförlig kartläggning/ genomförandeplan för att re-integrera in i samhället och nå de mål som satts upp.

SAMstegs-metoden

SAMsteget arbetar med en unik metod som ligger till grunden för en individuell genomförandeplan för varje klient. Utifrån en gedigen och noggrann kartläggning tas en individuell planering fram för varje individ för att främja en prosocial utveckling.

Kontaktperson (SKKP)

SAMsteget erbjuder kompetenta kontaktpersoner för att arbeta med mentorskapsinsatser för att vägleda ungdomar och vuxna ut ur en destruktiv livvstil.

Stöd

Stöd i kontakt med myndigheter för att underlätta och effektivisera kontakten med det berörda myndigheter som klienten har kontakt med. Vid upprättande av kontakt med myndighet kan vår kompetenta personal delta vid mötestillfällen för en effektfull planering eller som stöd.
SAMsteget

Stockholm

[email protected]

 

Tillsammans mot ett tryggare samhälle

Social