Avhopparverksamhet

SAMsteget erbjuder avhopparverksamhet till kommuner för de individer som är i behov av insatsen. SAMsteget arbetar med både män, kvinnor och barn som är i skyddsbehov. med samordning, handledning, uppföljning och återrapportering till dig som uppdragsgivare. En socionom ansvarar alltid för insatsens i samverkan med en säkerhetssamordnare.

Skyddsplacering

Vi erbjuder skyddat boende för personer som lever under hot utifrån säkra skyddsbedömningar med boenden i klass 3,2 samt 1. Vi har med omsorg för hemliga och säkra platser för placering.

I en placering för avhoppare utreds vilket behov av skydd individen har. Vi utgår alltid från att skyddsbehovet är högt. Vi vill se till att minimera risken för att spåras upp och se till att skyddet blir säkert där av har vi specifika regler och rutiner. De boenden vi erbjuder har olika grad av stöd och skydd. Matchningen görs i samråd med kommunen samt berörda myndigheter. Utöver dessa finns möjlighet till placering i skyddslägenheter.

På våra boenden arbetar boendestödjare dygnet runt vid behov. Boendestödjarna har varierande utbildningsbakgrund och tidigare erfarenheter. Oavsett tidigare erfarenhet utbildas personalen både internt och externt.

Terapi & Samtalsstöd

SAMsteget arbetar utifrån en unik arbetsmetod för att vägleda och stötta individen ur en destruktiv livsstil där kompetent personal arbetar med terapeutiska samtal för att skapa insikter som leder till nya livsmöjligheter. SAMsteget arbetar med ett Erfaret vårdteam för Alkohol- och drogterapeut stöd vid beroendeproblematik på skyddade boendet.

Boendestöd

Med vår kompetenta personal erbjuder vi boendestöd under skyddsplaceringar. Det innebär att vi  hjälper och stöttar klienten i det vardagliga som handling och vardagsstruktur samt sociala kontakter och myndighetskontakter.

Anhörigstöd, direktstöd

SAMsteget har utformat stödlinjen för direktkontakt med vårt professionella team. Det kan många gånger som anhörig eller förälder vara svårt att nå den unge eller vuxna som lever i ett destruktivt mönster och har en destruktiv livsstil präglat av kriminalitet i kombination med psykisk ohälsa samt missbruksproblematik. Vi på SAMsteget kan utifrån erfarenhet och med ett professionellt perspektiv erbjuda direktstöd som ett första steg i vägledning för hur den anhöriga kan tänka i situationen.
Vi erbjuder även direktstöd till individer som känner att de vill bryta ett destruktivt mönster men inte vet hur de tar steget.
Direktstöd i vägledande syfte.
Strategier för att ta steget att ta steget ur destruktivitet.
Strategier i hur anhöriga kan hantera situationen.
Rådgivning kring hur individen kan få behandling och stöd.
Rådgivning hur anhöriga kan motivera individen till behandling och stöd
För att nå direkt stöd skicka in formulär så kontaktar vi er.

Säkerhetssamordnare

Vi erbjuder säkerhetssamordnare med lång erfarenhet av arbetet. Säkerhetssamordnaren ansvarar för att tillgodose klientens skyddsbehov, både på strategisk samt operativ nivå. Detta innebär att få en struktur i arbetet för att se till att alla riskfyllda moment som rättegångar, umgängen och besök till hemorten genomförs med fullgod säkerhet. Ofta genomförs dessa uppdrag genom samverkan av myndigheter.

Terapi/ stödsamtal (Enligt SAMstegs-metoden)

Med SAMstegets kompetens kan ett effektfullt arbete utföras. I behandlingen erbjuds, psykosocialt stöd, samtalspedagogik, MI, coachning samt en utförlig kartläggning/ genomförandeplan för att re-integrera in i samhället och nå de mål som satts upp. 

Krissamtal

Vi har olika spetskompetens inom stöd- och krissamtal. Vi har kompetens av att genomföra Trappan-samtal.

Riskbedömning

Vi genomför riskbedömningar i så gott som alla ärenden och har erfarenhet. Vi har ett nära samarbete med kriminolog, där vi tillsammans kan göra utförliga riskbedömning/riskhantering.

 

Vi på SAMsteget erbjuder jour dygnet runt för individens och kundens trygghet. Detta om ett akut ärende skulle inkomma utanför kontorstid. Vi kan snabbt befinna oss på plats och planera för placering

SAMsteget

Stockholm

[email protected]

 

Tillsammans mot ett tryggare samhälle

Social